Nieruchomości na sprzedaż

Znajdą Państwo tutaj aktualne oferty sprzedaży nieruchomości w trybie przetargowym, które są własnością Gminy Chełmek.
(kontakt do pracownika odpowiedzialnego za sprzedaż nieruchomości: mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ; tel.: 33 844 90 35)


Lokale mieszkalne:

1. Nieruchomość lokalowa, lokal mieszkalny nr 11 położony w Chełmku przy ul. 11 Listopada 4 na parterze, składający się z pokoju, kuchni, łazienki z WC, przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 37,10 m2 za cenę wywoławczą 85.000,00 złotych słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100.
W/w nieruchomość lokalowa zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a) ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.)
Budynek mieszkalny wielorodzinny, w którym zlokalizowany jest przedmiotowy lokal mieszkalny usytuowany jest na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr 836/127 obręb Chełmek o powierzchni 0.0354 ha.
Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych, KW nr KR1E/00035235/4.
Sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi wraz ze sprzedażą udziału w częściach wspólnych budynku 3710/79542 oraz ułamkowej części gruntu.
W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.
Przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną i centralnego ogrzewania. Lokal ogrzewany jest za pomocą centralnego ogrzewania, grzejniki stalowe płytowe zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej. Ciepła woda dla potrzeb łazienki i kuchni przygotowywana jest w elektrycznym pojemnościowym podgrzewaczu wody tzw. „bojlerze elektrycznym”, zabudowanym w pomieszczeniu łazienki. Stolarka okienna: okna PCV, jednoramowe,
2 – szybowe, po wymianie ok. 10 lat temu obecnie w stanie technicznym zadowalającym. Stolarka drzwiowa: drzwi wejściowe typowe, płytowe pełne (po wymianie). Skrzydła wewnętrzne tylko do łazienki, typowe płytowe częściowo przeszklone. Pozostałych skrzydeł drzwiowych brak. Podłogi:
na posadzkach w pokoju i kuchni płytki PCV, w przedpokoju panele podłogowe, w łazience wylewka betonowa lastriko osłonięta wykładziną typu PCV. Całość okładzin podłogowych o znacznym stopniu zużycia. Ściany: tynki cementowo wapienne, w pokoju malowanie, w łazience i przedpokoju tapety,
w kuchni częściowo płytki ceramiczne, boazeria i tapety. Tynki na ścianach i sufitach wymagają drobnych napraw, uzupełnień i wyrównania. Standard wyposażenia lokalu ocenia się jako średni, wyposażenie w instalację jako dobre. Funkcjonalność lokalu określa się jako korzystną.

Budynek, w którym znajduje się przedmiotowy lokal wyposażony jest w instalacje: energii elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, gazową (gaz doprowadzony do budynku, wewnątrz budynku wykonane piony gazowe, natomiast gaz wprowadzony tylko do kilku lokali mieszkalnych), piony c.o. na korytarzu. Fundamenty budynku żelbetowe. Ściany murowane z pustaków i cegły. Schody żelbetowe, wyłożone lastriko. Poręcze o balustrady stalowe. Dach płaski, dwuspadowy, kryty papą. Rynny i rury spustowe z PCV. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek ocieplony styropianem z wyprawą elewacyjną - „metodą lekką mokrą”. Stan techniczny budynku ocenia się jako średni.

W dniu 13 marca 2018 roku upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.).

Uczestnicy przetargu winni:

a) Posiadać dowód wpłaty wadium, wpłata wadium równoznaczna jest z zapoznaniem się wpłacającego z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń. Dowód wpłaty winien zawierać: w przypadku osób fizycznych – imię, nazwisko i adres, w przypadku osób prawnych – pełną nazwę firmy oraz jej siedzibę i dopisek ”wadium – ul. 11 Listopada 4/11”.
b) W przypadku małżonków, do dokonywania czynności przetargowych konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich, pod warunkiem przedłożenia na piśmie w formie aktu notarialnego zgody małżonki/a na zakup danej nieruchomości lub złożenia oświadczenia o nabywaniu nieruchomości z odrębnego majątku albo przedłożenia dokumentu zniesienia współwłasności majątkowej małżeńskiej.
c) Legitymować się dowodami osobistymi, w przypadku nabywania nieruchomości przez osoby prawne pełny, aktualny, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą – aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność w formie spółki cywilnej – dodatkowo umowę spółki oraz stosowne umocowania do działania w imieniu spółki. O ile przepisy tego wymagają konieczne jest okazanie zgody organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Za aktualne uważa się dokumenty, odpis z KRS-U, zaświadczenie o wpisie do działalności gospodarczej, wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed dniem przetargu. Dokumenty, o których mowa wyżej winny być przedłożone w oryginałach.
d) W przetargu można brać udział osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego przedłożonego w dniu przetargu.

Wadium, uprawniające do uczestnictwa w przetargu, w kwocie dla przedmiotowej nieruchomości lokalowej wynosi 8.500,00 złotych należy wpłacić w takim terminie, aby środki widoczne były na rachunku Urzędu najpóźniej w dniu 11 maja 2018 roku, wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Chełmku Nr 73 1020 2528 0000 0602 0475 9017 z dopiskiem wadium - ul. 11 Listopada 4/11
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości, pozostałym uczestnikom niezwłocznie zwrócone.
Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2018 roku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11 o godz. 10.00.
Właściciel nieruchomości zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu lub jego unieważnienia.
Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości oraz wpisów do ksiąg wieczystych ponosi nabywca nieruchomości.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1490 z późn. zm.).
Szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 14 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0-33 844-90-35 lub 31 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.


Nieruchomości niezabudowane:

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, jako działka nr: 2843/31 o pow. 0.7332 ha, położona w Chełmku przy ul. Dąbrowskiej.

Przedmiotowa działka jest niezabudowana, ma kształt nieregularny, teren nieznacznie nachylony w kierunku południowym, ze skarpą od strony wschodniej, zanikającą w kierunku południowym. Działka jest częściowo zadrzewiona, rosną na niej głównie brzozy, sosny, jesiony, świerki i niewielkie samosiejki dębu. Przez północną część działki przebiegają gazociągi o średnicy 100 mm. Wzdłuż ulicy Dąbrowskiej przebiega napowietrzna linia energetyczna. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej w najbliższym sąsiedztwie.

Działka znajduje się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dla przedmiotowej nieruchomości opracowano koncepcję zagospodarowania obejmującą zabudowę działki budynkiem o przeznaczeniu handlowo-usługowym wraz z parkingiem na dachu budynku, z wjazdem ze skarpy od ulicy Dąbrowskiej. Natomiast na działce sąsiadującej od strony południowej zaprojektowano ogólnodostępny parking systemu „Parkuj i Jedź” obsługujący przyległą stację kolejową. Podstawowe dane techniczne obiektu handlowo-usługowego: powierzchnia zabudowy: 1876 m2 , powierzchnia całkowita: 2132 m2.

W dniu 06 czerwca 2016 roku odbył się I przetarg ustny nieograniczony (licytacja) - cena wywoławcza 876.000,00 złotych netto. Przedmiotowa nieruchomość nie znalazła nabywcy.

2. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr: 517/30 o pow. 0.0756 ha za cenę wywoławczą 28.730,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT wysokości 23 %.

Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Bobrek, rejon ulicy Akacjowej w Bobrku.

Działka znajduje się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa działka w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków.

Zabudowa przedmiotowe działki jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Akacjowej. Częścią składową działki o nr 517/30 jest rów odwadniający wyłożony korytkami betonowymi i płytami ażurowymi.

Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej:

- przyłączenie do sieci energetycznej zapewnione przez ENION S.A.,

- włączenie do sieci wodociągowej z istniejącego wodociągu miejskiego w ulicy Akacjowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do wybudowanej kanalizacji miejskiej.

Zgodnie z postanowieniem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach na przedmiotowym terenie nie prowadzono i nie przewiduje się prowadzenia eksploatacji górniczej.

Działka nr 517/30 o pow. 0.0756 ha – kształt działki regularny, teren płaski. Wzdłuż południowo – zachodniej granicy działki, bezpośrednio wzdłuż ulicy Akacjowej, przebiega rów odwadniający. Od strony południowo – wschodniej sąsiedztwo działki stanowi również rów odwadniający, który jest zlokalizowany na sąsiedniej działce. Wzdłuż północno – zachodniej i południowo- zachodniej granicy działki ułożona jest sieć kanalizacyjna. W związku z powyższym pas gruntu wzdłuż przebiegu sieci kanalizacyjnej wyłączony zostanie z zabudowy. Nie zmienia to jednak w zasadniczy sposób możliwości zagospodarowania tej działki ponieważ zakaz zabudowy w tym obszarze wynika również z linii zabudowy określonej w prawie budowlanym.

W dniu 14 marca 2016 roku odbył się III przetarg. Przedmiotowa nieruchomość nie znalazła nabywcy.

3. Nieruchomość gruntowa niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działka nr 517/32 o pow. 0.1025 ha za cenę wywoławczą 38.000,00 złotych brutto. W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przedmiotowa działka położona jest w obrębie Bobrek, przy skrzyżowaniu ulicy Akacjowej i Długiej.

Działka znajduje się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa przedmiotowej działki jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Przedmiotowa działka w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajduje się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: MN 2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków.

Dojazd do nieruchomości odbywa się bezpośrednio z ulicy Akacjowej. Wzdłuż wschodniej granicy działek przebiega ciek wodny. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej:

- przyłączenie do sieci energetycznej zapewnione przez ENION S.A.,

- włączenie do sieci wodociągowej z istniejącego wodociągu miejskiego w ulicy Akacjowej,

- odprowadzenie ścieków sanitarnych do wybudowanej kanalizacji miejskiej,

- nie przewiduje się zaopatrzenia przedmiotowej inwestycji w gaz.

Zgodnie z postanowieniem dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach na przedmiotowym terenie nie prowadzono i nie przewiduje się prowadzenia eksploatacji górniczej.

Działka nr: 517/32 o pow. 0.1025 ha jest niezabudowana ma kształt nieregularny, zwarty. Teren płaski. Kształt nieruchomości zbliżony do trapezu, rozszerzający się w kierunku wschodnim, przy ul. Długiej. Przy narożu północno - zachodnim działki usytuowany jest betonowy A-owy słup energetyczny. W pobliżu zachodniej granicy działki przebiega sieć kanalizacyjna. Przy wschodniej granicy działki nad rowem odwadniającym przebiega napowietrzna linia teletechniczna.

W dniu 14 marca 2016 roku odbył się VI przetarg. Przedmiotowa nieruchomość nie znalazła nabywcy.

4. Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

999/9 o pow. 0.1624 ha za cenę wywoławczą 64.960,00 złotych brutto

999/10 o pow. 0.1602 ha za cenę wywoławczą 64.080,00 złotych brutto

999/11 o pow. 0.1580 ha za cenę wywoławczą 63.200,00 złotych brutto

999/12 o pow. 0.1527 ha za cenę wywoławczą 61.080,00 złotych brutto

999/13 o pow. 0.1552 ha za cenę wywoławczą 62.080,00 złotych brutto

999/14 o pow. 0.2569 ha za cenę wywoławczą 102.760,00 złotych brutto

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): U/MN - tereny usługowo-mieszkaniowe, linie elektroenergetyczne średniego napięcia wraz ze strefami, techniczną i ochronną.

Opis działek:

Działka nr 999/9, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł. ok. 65 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Przez południową część działki przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Działka nr 999/10, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł ok. 64 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Działka nr 999/11, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 25 m i dł ok. 63 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Działka nr 999/12, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do wydłużonego prostokąta o szer. ok. 24 m i dł ok. 64 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dodatkowo w odległości kilku metrów od granicy wschodniej znajduje się słup podtrzymujący w/w napowietrzną sieć energetyczną.

Działka nr 999/13, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do trapezu o szer. ok. 26 m i dł ok. 60 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Dodatkowo wzdłuż wschodniej granicy działki przebiega druga napowietrzna sieć energetyczna, a w narożu południowo-wschodnim działki znajduje się część słupa „A”-owego podtrzymującego w/w linię energetyczną.

Działka nr 999/14, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do trapezu. Teren płaski. Przez południową część działki, w odległości kilkunastu metrów od południowej granicy działki, przez całą szerokość przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia.

Od strony północnej wzdłuż pasa drogowego ulicy Brzechwy sąsiedztwo w/w działek stanowi rów, który jest zlokalizowany na sąsiedniej działce drogowej nr 999/3.

Przedmiotowe działki usytuowane są bezpośrednio przy gminnej niepublicznej drodze ul. Brzechwy.

Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej:

 • zaopatrzenie w energię elektryczną na warunkach określonych przez TAURON Dystrybucja S.A. oddział w Bielsku Białej, rejon Dystrybucji Kęty (do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku),
 • nie przewiduje się zaopatrzenia w paliwo gazowe,
 • zaopatrzenie w wodę na warunkach określonych przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Chełmku Sp. z o.o. (do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku),
 • odprowadzenie nieczystości płynnych do bezodpływowego podziemnego zbiornika na nieczystości ciekłe lub przydomowej oczyszczalni ścieków,
 • wody opadowe należy odprowadzić na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub zbiorników retencyjnych,
 • odpady komunalne należy gromadzić w kontenerach z okresowym wywozem przez jednostkę uprawnioną na zasadach określonych przez gminę,
 • lokalizację nowych zjazdów do działek z drogi gminnej należy uzgodnić w Wydziale IN Urzędu Miejskiego w Chełmku,
 • wjazd na poszczególne działki wymaga budowy przepustu i mostku nad rowem odwadniającym.

W dniu 14 marca 2016 roku odbył się IV przetarg. Przedmiotowe nieruchomości nie znalazły nabywcy.

5. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, składające się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr 126/1, 147/10, 148/1, 138/5, 137/1, 137/2, 138/3, 135/3, 135/1, 136/1, 135/2, 128/6, 127/1, 126/2 o łącznej pow. 1.5676 ha za cenę wywoławczą 120.000,00 złotych netto.

W/w nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Przedmiotowa nieruchomość położona jest w obrębie Chełmek, w Chełmku przy ul. Jaworznickiej.

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zabudowa przedmiotowej nieruchomości jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku):

P – tereny o dominującej funkcji produkcyjno – magazynowej i składowej,

Z – tereny zieleni nieurządzonej, obszary bezpośrednio zagrożone powodzią, wodami Q 1 %.

Przedmiotowe działki mają kształt wąskich i długich pasów gruntu. Przy wjeździe od strony ul. Jaworznickiej pas szerokości około 16 m, dalej pas o szerokości około 30 m, a na końcu w północno-zachodniej części pas o szerokości około 100 m. Obszar porośnięty samosiejkami drzew i krzewów. Zadrzewienie występuje przede wszystkim od strony ulicy. W pozostałej części występują skupiska drzew i krzewów oraz teren porośnięty roślinnością polną. Przez centralną część nieruchomości z północnego wschodu na południowy zachód przebiegają 2 kolektory sanitarne o średnicy 450 mm. Zaopatrzenie w wodę poprzez własne ujęcie wody – studnię głębinową. Odprowadzenie ścieków do szczelnego zbiornika osadowego.

W dniu 16 września 2015 roku odbył się II przetarg. Przedmiotowa nieruchomość nie znalazła nabywcy.

6. Nieruchomości gruntowe niezabudowane oznaczone w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

342/64 o pow. 0.2501 ha za cenę wywoławczą 88.000,00 złotych brutto

342/65 o pow. 0.2184 ha za cenę wywoławczą 77.000,00 złotych brutto

342/66 o pow. 0.2201 ha za cenę wywoławczą 77.500,00 złotych brutto

W cenie wywoławczej mieści się podatek VAT w wysokości 23 %.

Przedmiotowe działki położone są w obrębie Gorzów przy skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej i ul. Orliska w Gorzowie

Działki znajdują się na terenach dla których Gmina Chełmek nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotowe działki w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek zatwierdzonego Uchwałą Nr XXXV/307/2014 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 16 stycznia 2014 roku znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku studium następującymi symbolami: U/MN – tereny usługowo mieszkaniowe:

Funkcja podstawowa – tereny zabudowy usługowej oraz mieszkaniowej,

Funkcja uzupełniająca - funkcja usługowa jako towarzysząca zabudowie mieszkaniowej oraz jako funkcja samoistna: w tym rekreacja indywidualna, usługi publiczne, handel, gastronomia, rzemiosło, budynki gospodarcze, garaże, tereny zieleni towarzyszącej, urządzenia infrastruktury technicznej i komunikacji. Gmina Chełmek jest w trakcie opracowywania planu miejscowego na przedmiotowy teren.

Zabudowa przedmiotowych działek jest możliwa po uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy.

Opis działek:

Działka nr 342/64 o pow. 0.2501 ha. Przedmiotowa działka jest usytuowana bezpośrednio przy skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej i Orliska. Nieruchomość jest niezabudowana, kształt działki nieregularny, zwarty, zbliżony do trapezu. Teren płaski. Przez południową część działki równolegle do ul. Orliska przebiega napowietrzna linia energetyczna. Z uwagi na przebiegająca w terenie linię elektroenergetyczną, linię zabudowy od ul. Orliska ustalono w odległości 35 m od pasa drogowego oraz 15m od pasa drogowego ul. Gorzowskiej. Wzdłuż wschodniej granicy działki przy pasie drogowym przebiega wodociąg oraz linia energetyczna niskiego napięcia wraz z słupami oświetleniowymi. Przy południowo – wschodnim narożu działki usytuowany jest hydrant naziemny.

Działka nr 342/65 o pow. 0.2184 ha. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do prostokąta o szer. ok. 34 ma i dł. ok. 64 m. Teren płaski. Dojazd od ul. Orliska.

Przez południową część działki równolegle do ul. Orliska przebiega napowietrzna linia energetyczna. Z uwagi na przebiegającą w terenie linię elektroenergetyczną, linię zabudowy od ul. Orliska ustalono w odległości 35 m od pasa drogowego.

Działka nr 342/66 o pow. 0.2201 ha.

Nieruchomość niezabudowana, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do prostokąta o szer. ok. 34 ma i dł. ok. 65m. Teren płaski. Dojazd od ul. Orliska.

Przez południową część działki równolegle do ul. Orliska przebiega napowietrzna linia energetyczna. Z uwagi na przebiegającą w terenie linię elektroenergetyczną, linię zabudowy od ul. Orliska ustalono w odległości 35 m od pasa drogowego.

W dniu 14 marca 2016 roku odbył się II przetarg. Przedmiotowe nieruchomości nie znalazły nabywcy.

7. Nieruchomości gruntowe niezabudowane, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu jako działki nr:

1158/63 o pow. 0.0984 ha za cenę wywoławczą 43.300,00 złotych brutto objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064358/4.

1158/62 o pow. 0.1060 ha za cenę wywoławczą 42.500,00 złotych brutto objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064357/7.

1158/66 o pow. 0.1009 ha za cenę wywoławczą 40.500,00 złotych brutto objęta Księga Wieczysta nr KR1E/00064360/1.

W tym należny podatek VAT od towarów i usług w wysokości 23 %.

Przedmiotowe nieruchomości położone są w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy ul. Zacisznej.

W/w Księgi Wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, Wydział V Ksiąg Wieczystych. W/w nieruchomości są wolne od obciążeń i zobowiązań.

Dla przedmiotowego terenu brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Przeznaczenie w nowej edycji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek (Uchwała Rady Miejskiej w Chełmku Nr XXXV/307/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku): MN 2 – tereny o dominującej funkcji zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w wolno stojącym układzie budynków.

Opis działek:

nr 1158/63 o pow. 0.0984 ha obręb Gorzów usytuowana jest w ten sposób, że południowa granica działki przylega bezpośrednio do działki wytyczonej pod przyszłą projektowaną drogę dojazdową ul. Zaciszną. Od strony północno-zachodniej, północnej i wschodniej przylega do podobnych działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki regularny, zwarty, zbliżony do trapezu o szer. ok. 34 m i 19 m, dł.ok. 37 m. Teren płaski, porośnięty trawą. Działka częściowo porośnięta samosiejkami krzewów i niewielkich drzew.

nr 1158/62 o pow. 0.1060 ha obręb Gorzów usytuowana jest w ten sposób, że południowo – zachodnia granica działki przylega bezpośrednio do działki wytyczonej pod przyszłą projektowaną drogę dojazdową ul. Zaciszną. W tym miejscu działka wydzielona pod drogę dojazdową ulicę Zaciszną skręca w kierunku północno-zachodnim. Od strony północnej, północno-wschodniej i wschodniej przylega do podobnych działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki nieregularny, zwężający się w kierunku północno-wschodnim. Teren nieznacznie pofałdowany, porośnięty trawą. Działka częściowo porośnięta samosiejkami krzewów i drzew (głównie sosna).

nr 1158/66 o pow. 0.1009 ha obręb Gorzów usytuowana jest w ten sposób, że północna granica działki przylega bezpośrednio do działki wytyczonej pod przyszłą projektowaną drogę dojazdową ul. Zaciszną. Od strony wschodniej i południowej przylega do podobnych działek przewidzianych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Sąsiedztwo od strony zachodniej stanowi istniejąca zabudowa mieszkaniowa usytuowana wzdłuż ul. Nowowiejskiej i Leśnej. Nieruchomość niezabudowana, kształt działki regularny, zbliżony do trapezu i zwężający się w kierunku południowym. Teren nieznacznie pofałdowany, porośnięty trawą. Działka częściowo porośnięta samosiejkami krzewów i niewielkich drzew.

Dojazd do w/w nieruchomości od ulicy Krakowskiej poprzez ulicę Nowowiejską drogami o nawierzchniach utwardzonych. Ostatni odcinek ok. 60 m droga gminna ulica Zaciszna, która na dzień dzisiejszy nie została urządzona. Dostęp do podstawowej infrastruktury technicznej i dojazd utrudniony, od ulicy Nowowiejskiej poprzez nieurządzoną drogę ul. Zaciszną.

Teren częściowo podmokły, przy obfitych opadach deszczu lub roztopach śniegu mogą gromadzić się wody opadowe i może nastąpić lokalne podtopienie gruntów. Odwodnienie działki nabywca wykona na własny koszt i we własnym zakresie.

Wznowienia punktów granicznych zbywanych działek, przyszły nabywca wykona je we własnym zakresie i na własny koszt.

Dla przedmiotowych działek wydana został decyzja o warunkach zabudowy nr AGK.7331-64/09 z dnia 06 stycznia 2010 roku, w której zostały określone szczegółowe warunki i wymagania w zakresie realizacji nowej zabudowy.

Sprzedaż przedmiotowych nieruchomości nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 803; zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 oraz z 2016 r. poz. 585).

W dniu 16 stycznia 2017 roku odbył się I przetarg. Przedmiotowe nieruchomości nie znalazły nabywcy.


Nieruchomości zabudowane:

aktualnie brak ofert

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 20 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Bogna, Florentyna, Rafał