XXIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na XXIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 27 maja 2021 roku (czwartek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

 1. Przedstawienie raportu, debata, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2020 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r:
  1. przedstawienie Raportu o stanie Gminy Chełmek za 2020 r.
  2. debata nad Raportem,
  3. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Chełmka,
  4. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
  5. przedstawienie sprawozdania finansowego,
  6. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmek,
  7. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2020 r.
  8. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
  9. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
  10. dyskusja,
  11. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2020 r.
  12. głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.
 2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Chełmek na 2021 r.
 3. Projekt uchwały w sprawie zmian w WPF.
 4. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zorganizowania dodatkowego punktu szczepień.
 5. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania szczepień profilaktycznych dzieci z terenu Gminy Chełmek zgodnie z Programem promocji zdrowia dotyczącym szczepień profilaktycznych przeciwko bakteriom Neisseria Meningitidis typ C.
 6. Projekt uchwały w sprawie dofinansowania zakupu aparatorów/rejestratorów Holter na potrzeby specjalistycznej poradni kardiologicznej.
 7. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie przetargowym, działki położonej w Chełmku przy ul. Unii Europejskiej.
 8. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek, położonych w Chełmku przy ul. Głogowej 2.
 9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na modernizację drogi powiatowej - ul. Żeromskiego w Chełmku.
 10. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na budowę chodnika przy ul. Mickiewicza w Chełmku.
 11. Projekt uchwaływ sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej przy ul. Kościuszki w Chełmku.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Chełmku nr III/28/18 z dnia 20.12.2018 dotyczącej podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 oraz określenia zasad zwrotu wydatków w tym zakresie.
 13. Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
 14. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały RM w Chełmku nr XIII/134/20 z dnia 18.02.2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych.
 15. Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały nr V/44/19 z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie udzielania dotacji na realizację zadania polegającego na modernizacji źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych w Gminie Chełmek.
 16. Projekt uchwały w sprawie etapowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla zachodnich terenów Bobrka z częścią Gorzowa.
 17. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży mienia komunalnego, nieruchomości oznaczonej jako działka nr 832/6 o pow. 0.0451 ha położonej w Gorzowie rejon ul. Oświęcimskiej.
 18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zakup prawa własności działki ewidencyjnej nr 1099/139 obręb Bobrek.
 19. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rezolucji Rady Miejskiej Chełmek w sprawie aktualizacji Map Zagrożenia Powodziowego i Map Ryzyka Powodziowego.
 20. Projekt uchwały w sprawie petycji dotyczącej ustanowienia ulgi w stawce za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 18 Październik 2021    |    Imieniny obchodzą: Juliana, Łukasza, Bogumiła