VIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku

2018.11.22. rada

Zaproszenie na VIII sesję VIII kadencji Rady Miejskiej w Chełmku na dzień 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Chełmku przy ul. Krakowskiej 11

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie sołtysom zaświadczeń o wyborze.
3. Informacja w sprawie uwag zgłoszonych do protokołu z obrad poprzedniej sesji.
4. Debata, zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2018 r. oraz udzielenie Burmistrzowi Chełmka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r:

 1. debata nad Raportem o stanie Gminy Chełmek za 2018 r.
 2. podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Chełmka,
 3. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy,
 4. przedstawienie sprawozdania finansowego,
 5. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Chełmek,
 6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Chełmek za 2018 r.
 7. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Chełmku opinii o wykonaniu budżetu oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium,
 8. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium,
 9. dyskusja,
 10. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Chełmek za 2018 r.
 11. głosowanie nad absolutorium dla Burmistrza Chełmka.

5. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Chełmek na 2019 r.
6. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
7. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy dla Województwa Małopolskiego na realizację zadania pn: „Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km.0+488 odc. 320 DW 780 w m. Chełmek”.
8. Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
9. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Oświęcimskiego - Nowowiejska, Gorzowska – chodniki.
10. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/408/18 z dnia 18 października 2018 roku w sprawie pomocy finansowej Powiatowi Oświęcimskiemu.
11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, prawa własności działki ewidencyjnej 842/308 i udział 1/2 części w działce ewidencyjnej 842/307 położonych w Chełmku.
12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny, prawa własności działek ewidencyjnych 1111/1, 1115/3, 1144/1, 1154/15 obręb Bobrek.
13. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki położonej w Gorzowie rejon ul. Granicznej.
14. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym, nieruchomości położonej w Gorzowie przy ul. Lipowej.
15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Chełmek na lata 2019-2023.
16. Projekt uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Chełmek.
17. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełmek za lata 2017-2018.
18. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Chełmek.
19. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr IV/36/2015 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie trybu sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
20. Projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargi Prokuratora Rejonowego w Oświęcimiu wraz z odpowiedzią na skargę.
21. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chełmek.
22. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek, a także granice obwodów publicznych szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Chełmek.
23. Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.
24. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XL/373/18 z dnia 17 maja 2018 r.
25. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2018 rok
26. Ocena zasobów pomocy społecznej.
27. Sprawozdanie z programu współpracy Gminy Chełmek z organizacjami pozarządowymi.
28. Sprawozdanie z działalności Burmistrza i Urzędu Miejskiego w Chełmku.
29. Interpelacje i zapytania zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu RM.
30. Zakończenie obrad VII Sesji Rady Miejskiej w Chełmku.

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
72 1020 2528 0000 0902 0475 8985

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i spółki gminne:

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M. sp. z o.o.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K. sp. z o.o.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 27 Listopad 2021    |    Imieniny obchodzą: Ksenia, Walerian, Franciszek