Wyciąg z ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonym (licytacji)

Znak: AGK.6840.7.2020                                                      

BURMISTRZ CHEŁMKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O III PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM (LICYTACJI)

na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Chełmek położonej w obrębie Gorzów, w Gorzowie przy skrzyżowaniu ul. Gorzowskiej z ul. Orliska


 1. Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej, katastru nieruchomości oraz powierzchnia nieruchomości:

Nieruchomość tworzą działki o numerach ewidencyjnych:

 • 342/64 o pow. 0.2501 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064231/8
 • 342/65 o pow. 0.2184 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064232/5
 • 342/66 o pow. 0.2201 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00064233/2
 • 342/68 o pow. 1.5686 ha, objęta Księgą Wieczystą nr KR1E/00065985/4

Łączna powierzchnia całej nieruchomości wynosi 2.2572 ha.

 1. Przeznaczenie nieruchomości:

Przedmiotowy teren objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod przebudowę gazociągu relacji Oświęcim-Szopienice-Tworzeń, zatwierdzonego Uchwałą Nr XVI/177/2016 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 30 czerwca 2016 roku (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 4383 z dnia 19 lipca 2016 roku). Działki znajdują się na terenach oznaczonych na rysunku planu odpowiednio następującymi symbolami:

 • Działka nr 342/66: US.1 – tereny usług sportu i rekreacji (pas szerokości od ok. 6 do ok. 12 m wzdłuż zachodniej granicy działki), MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (pozostała część działki).
 • Działka nr 342/65: MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
 • Działka nr 342/64: KDZ.1 – tereny dróg publicznych (pas o szerokości 2 m wzdłuż wschodniej granicy działki), dla których podstawowym przeznaczeniem są drogi publiczne klasy Z (zbiorcze). Wzdłuż zachodniej krawędzi przedmiotowej drogi przebiega ścieżka rowerowa. MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (pozostała przeważająca część działki).
 • Działka nr 342/68: ZL.2 – tereny lasów obejmujące grunty leśne (południowo zachodnia część działki), na których dopuszcza się realizację ciągów pieszych i szlaków turystycznych wzdłuż dróg leśnych. Na terenach tych obowiązują zasady zagospodarowania i ochrony zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie lasów oraz ochrony przyrody, US.1 – tereny usług sportu i rekreacji (południowo-zachodnia część działki), MN.U.2 – tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej (przeważająca część działki).

Dodatkowo wzdłuż południowej granicy działek nr: 342/66, 342/65, 342/64 i 342/68 – obręb Gorzów, przebiega linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia wraz z pasami technicznymi do istniejącej infrastruktury.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości: 861.000,00 złotych brutto.
 1. Termin i miejsce przetargu: PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 24 PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU O GODZ. 11.15 W SIEDZIBIE URZĘDU MIEJSKIEGO W CHEŁMKU, UL. KRAKOWSKA 11, SALA SESYJNA.
 1. Wysokość wadium: 90.000,00 złotych.
 1. Informacje o miejscu wywieszenia publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku 32-660 Chełmek, ul. Krakowska 11, a ponadto podane zostało do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń na terenie całej gminy i opublikowane w BIP i na stronie internetowej urzędu www.chelmek.pl.
 1. Dane teleadresowe, pod którym można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu: szczegółowe informacje związane z przetargiem uzyskać można w biurze nr 5 Urzędu Miejskiego w Chełmku lub pod nr tel. 0 33 844-90-00 lub 10 wew. 35 Wydział Architektury Geodezji i Zasobów Komunalnych Urzędu Miejskiego w Chełmku.

Mapka 1

Chełmek, dnia 9 sierpnia 2022 roku

Drukuj