Otwarty Konkurs Ofert - „Wakacyjne wędrówki bez nałogów dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Chełmek”

Realizacja zadania obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 05 września 2022 r.

Oferty należy składać na załączonym wzorze, stanowiącym załącznik nr 1, do Urzędu Miejskiego w Chełmku ul. Krakowska 11 pok. 102 (sekretariat) w terminie do 15 lipca 2022 r. do godz. 15.00.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  dokumenty - BIP

  wyniki - BIP

Drukuj