III wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP

OBWIESZCZENIE o ponownym – III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – wschodnich terenów Gorzowa

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 39 w związku z art. 46, art. 54 ust. 2 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), oraz uchwały Rady Miejskiej Chełmek nr XXVIII/283/2017 z dnia 25 maja 2017 r. zawiadamiam o ponownym – III wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – wschodnich terenów Gorzowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 9 lutego 2022 r. do dnia 3 marca 2022 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, ul. Krakowska 11, pokój nr 14, parter,w godzinach pracy urzędu, oraz na stronach Biuletynu Informacji Publicznej gminy Chełmek (www.bip.malopolska.pl/umchelmek) w zakładce: Architektura i Planowanie Przestrzenne → 2022 → Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 lutego 2022 r. w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorzowie, ul. Kwiatowa 1, o godz. 15.00.

  ogłoszenie - BIP

 

W związku z pandemią wywołaną wirusem COVID-19 udział osobisty w dyskusji publicznej możliwy jest po uprzedniej rejestracji drogą telefoniczną (nr 3384490 00 do 10) lub elektroniczną (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Zapisy, zarówno w trakcie trwania wyłożenia jak i przed jego rozpoczęciem, będą prowadzone w godzinach odpowiadających godzinom wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu, tj. w godzinach pracy Urzędu. W przypadku zgłoszenia dużej liczby chętnych, zarejestrowani zostaną podzieleni na grupy w liczbie osób zgodnie z obowiązującymi wytycznymi.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Chełmka, 32 – 660 Chełmek, ul. Krakowska 11, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2022 r.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) w Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczone będą informacje o dokumentach:

  • projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo – wschodnich terenów Gorzowa
  • prognoza oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ww. ustawy, projekt miejscowego planu wymieniony wyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym – z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa – w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.

Uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 marca 2022 r. do Burmistrza Chełmka lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Chełmka.

Drukuj