Burmistrz Chełmka zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

B U R M I S T R Z  C H E Ł M K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony (licytację) w sprawie oddania w dzierżawę na okres 10-ciu lat fragmentu nieruchomości gruntowej

Dzierżawą zostanie objęta działka gruntowa nie przekraczająca powierzchni zabudowy 90,00 m2. Przedmiotowa działka stanowi część nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków, prowadzonej w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu jako działka nr 842/275 obręb Chełmek, położonej w Chełmku przy ul. Krakowskiej 20.

Nieruchomość położona jest w centrum miasta i przylega do drogi wojewódzkiej 780 z Krakowa w kierunku Śląska.

ogłoszenie o przetargu

Drukuj