• monitoring powietrza

   Kliknij w mapkę aby wejść na stronę http://powietrze.malopolska.pl/prognozy/
  • 12 lutego - na narty z MOKSiR

   Godz. 6.30 - wyjazd do Istebnej
  • 15 lutego - "Małymi krokami przez świat"

   Inauguracja projektu w MOKSiR
  • 17 lutego - "Sosnowiec-miasto wielu kultur"

   Wyjazd studyjny
  • 28 lutego - "Historie bliskie"

   Spotkanie Klubu Miłośników Ziemi Chełmeckiej
  • Więcej imprez

baner aktualnosci

baner gison

baner ogloszenia

baner cyfrowe uslugi

baner rewitalizacja

baner sprzedaz nieruchomosci

baner zalatw sprawe

baner zagrozenia

Uczniowie poznali swoje prawa

2017.02.06.prawo
Końcem stycznia w klasie 5 Samorządowego Zespołu Szkół w Gorzowie zorganizowano spotkanie z mecenas Beatą Dybał, którego tematem przewodnim była odpowiedzialność prawna nieletnich. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się czym jest prawo, jak należy się zachowywać w trudnych sytuacjach oraz jakie są środki wychowawcze wobec nieletnich. Najmłodsi dowiedzieli się także co może stosować sąd rodzinny wobec nieletnich i jakie mogą być tego konsekwencje w przyszłości. Spotkanie było także okazją do poznania zawodu prawnika oraz zabrania potrzebnych materiałów edukacyjnych.

Czytaj dalej

Nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów

prawo paragrafy

Od 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy związane z usuwaniem drzew i krzewów.

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wprowadzone do ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody na mocy ustawy z 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach (Dz. U. poz. 2249).

1. ZEZWOLENIA

Zgodnie ze zmienioną ustawą zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów nie jest wymagane w odniesieniu do:

 • drzew lub krzewów (bez względu na wymiary i gatunek), pod warunkiem, że rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

 • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,

 • krzewu albo krzewów rosnących w skupisku, o powierzchni do 25 m2,

 • drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza 100 cm (dotyczy topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego) oraz 50 cm (dotyczy pozostałych gatunków drzew).

Ponadto zezwolenie na usunięcie drzew rosnących w pasie drogowym dróg publicznych nie podlega uzgodnieniu z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska.

Czytaj dalej

Lutowa tapeta z kalendarzem na pulpit

2017.01.31.tapeta
Przygotowaliśmy drugie w tym roku zdjęcie z kalendarzem, które można pobrać i ustawić jako tapetę pulpitu na komputerze. Poniżej dostępne są cztery wersje w najpopularniejszych rozmiarach. Tym razem na lutowym kalendarzu znalazło się zdjęcie, przedstawiające budynek Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku. Aby pobrać tapetę z kalendarzem wystarczy kliknąć w link z podaną rozdzielczością ekranu (dostępny poniżej), następnie kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać polecenie "ustaw jako tapetę". Zachęcamy do pobierania.

Czytaj dalej

Uczniowie przekazali swoje serca dla hospicjum

2017.01.30.serduszka1Uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku zaangażowali się w akcję „Serce dla hospicjum”, organizowaną przez Małopolskie Hospicjum Dziecięce w Krakowie. Akcja polega na składaniu serduszek techniką origami, które zostaną potem rozdane w walentynki wraz z informacją o działalności hospicjum. W wydarzenie za każdym razem angażują się setki osób z całego kraju. Złożone serduszka nadsyłane są przez osoby prywatne, grupy oraz całe placówki szkolne. Uczniowie z Bobrka bardzo chętnie włączyli się do akcji. Organizatorem było szkolne koło PCK.

Czytaj dalej

Spotkali się, aby ponownie połamać się opłatkiem

2017.01.23.spotkanie
W niedzielę 15 stycznia mieszkańcy Bobrka spotkali się na tradycyjnym dniu seniora, połączonym z bożonarodzeniowym opłatkiem i wspólnym kolędowaniem. Przybyli na nie między innymi Burmistrz Andrzej Saternus, Przewodniczący Rady Miejskiej w Chełmku Marek Palka, Sołtys Tomasz Szostek oraz Proboszcz parafii Ksiądz Stanisław Szklany. W tym dniu nie zabrakło smacznego posiłku, koncertu chóru parafialnego oraz pań z zespołu Bobrowianki. Przedstawienie przygotowali także uczniowie Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku, którzy przez wiele tygodni ćwiczyli pod czujnym okiem Pani Renaty Dulęby. /Zdjęcia: Paweł Waligóra/

Czytaj dalej

Ptasia grypa - przypomnienie

2017.01.18.grypa
Przypominamy, iż w związku z wstąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków na podstawie §1.1 ust.2 b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wszyscy właściciele drobiu oraz innych ptaków są zobowiązani do powiadomienia o tym fakcie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oświęcimiu pod numerem telefonu 33/843 29 95.

Rodzice uczniów spotkali się z doradcą zawodowym

2017.02.06.doradztwo
Kończący się I semestr nauki w wielu szkołach był okazją do zebrań nauczycieli z rodzicami. W trakcie jednego z nich rodzice uczniów, uczących się w klasie 3 gimnazjum Samorządowego Zespołu Szkół w Bobrku spotkali się z doradcą zawodowym – Moniką Barciak z Centrum Kształcenia Praktycznego w Oświęcimiu, która zapoznała obecnych z obecną ofertą szkół ponadgimnazjalnych oraz trendami na rynku pracy. Pani Monika omówiła zasady rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 system szkolnictwa w Polsce, a także zwróciła uwagę rodziców na ich ogromną rolę i wpływ jaki wywierają w dokonywanym przez ich dzieci wyborze dalszej ścieżki kształcenia i przyszłego zawodu. Na zakończenie każdy rodzic otrzymał informator z ofertą szkół ponadgimnazjalnych.

Rusza nabór na kolejny semestr UTW

2017.02.01.UTWwww
Zapraszamy wszystkich chętnych emerytów i rencistów w wieku 50+ do Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Chełmku! Już w lutym 2017 roku rusza nabór na kolejny semestr zajęć. W ofercie przygotowaliśmy cotygodniowe wykłady, a także fitness, zajęcia teatralno-kabaretowe, informatyczne, rękodzielnicze, basen i język angielski. Oprócz tego na każdego słuchacza czekają ciekawe spotkania i wyjazdy krajoznawcze. Formularze rejestracyjne dostępne są w Domu Rencisty przy ulicy Topolowej w Chełmku. Składka członkowska dla każdego słuchacza wynosi tylko 50 zł na cały rok akademicki. Wypełniony formularz wraz z dołączoną fotografią można składać w siedzibie UTW (Dom Rencisty przy ulicy Topolowej 8). Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 575 780 858. Nie zwlekaj, zapisz się już dziś!

Ogłoszenie dotyczące projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

dokument podanie
OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 2-5 i ust. 2, art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), a także w związku z Uchwałą Rady Miejskiej Chełmek Nr XIV/157/2016 z dnia 31 marca 2016 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z treścią uchwały Rady Miejskiej Chełmek Nr XIV/157/2016 z dnia 31 marca 2016 r: „Zakres zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek obejmuje:
1. uwarunkowania dotyczące dziedzictwa kulturowego i zabytków (regulowane ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1446 ze zm.),
2. uwarunkowania wynikające z występowania udokumentowanych złóż kopalin, zasobów wód podziemnych oraz obszarów i terenów górniczych (regulowane ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm. oraz ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze - t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 196 ze zm.),
3. uwarunkowania wynikające z występowania obszarów szczególnego zagrożenia powodzią i obszarów narażonych na zagrożenie powodzią (regulowane ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne - t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 469 ze zm.),
4. uwarunkowania w zakresie obiektów i obszarów proponowanych do objęcia ochroną prawną (regulowane ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody - t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1651 ze zm.),
5. doprowadzenie do spójności części graficznej studium w zakresie oznaczeń i ich opisów.”

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do publicznego wglądu w dniach od 8 lutego 2017 r. do 8 marca 2017 r. (bez sobót i niedziel) w budynku Urzędu Miejskiego w Chełmku (ul. Krakowska 11, 32- 660 Chełmek) pok. 15 w godzinach urzędowania. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie przeprowadzona w dniu 24 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Chełmku, o godz. 10:30. Ponadto projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie na stronie internetowej: www.chelmek.pl oraz http://bip.malopolska.pl/umchelmek w zakładce „Architektura i planowanie przestrzenne”.
Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium może wnieść uwagi do wyłożonego do publicznego wglądu projektu. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Chełmka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2017 r.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2-3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt ww. zmiany podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 40 ustawy, mogą być wnoszone w formie pisemnej do Burmistrza Chełmka, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2017 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag będzie Burmistrz Chełmka.

  Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Chełmek

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko - aneks

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko

Załącznik nr 1 - kierunki zagospodarowania przestrzennego

Załącznik nr 2 - prognoza oddziaływania na środowisko

Załącznik nr 3 - uwarunkowania

Załącznik nr 4 - uwarunkowania wynikające z dotychczasowego przeznaczenia terenów

Burmistrz Chełmka
Andrzej Saternus

Tradycyjne „Złote sakiewki” powędrowały do darczyńców

2017.01.24.sakiewki
20 stycznia sala kinowa Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chełmku stała się miejscem, wypełnionym ludźmi o dobrym sercu. Wszystko za sprawą XIII gali „Złotych Sakiewek”, czyli nagród Burmistrza Chełmka dla osób, które wspierają wszelkie inicjatywy oraz organizacje w gminie. Spotkanie było także tradycyjnie okazją do wręczenia odznaczenia „Lider” dla aktywnie działających na rzecz naszej miejscowości, medalu „za zasługi dla rozwoju gminy Chełmek” oraz statuetki „Otwartego Serca” dla osób i organizacji, niosących pomoc potrzebującym. W tym roku Burmistrz Andrzej Saternus zaproponował dwie nowe nagrody: „Zwyczajni-Niezwyczajni”, która zadedykowana została osobom,szczególnie zaangażowanym w wykonywanie swoich obowiązków służbowych, co przyniosło pozytywny skutek dla mieszkańców całej gminy oraz „Inwestycja roku 2016”. Na zakończenie wszystkich zebranych porwała muzyka zespołu „Megitza Trio”.Warto dodać, że w 2016 roku przedsiębiorcy oraz poszczególni mieszkańcy wsparli gminę Chełmek kwotą 193 tysiące złotych. /Zdjęcia: Paweł Waligóra/

Czytaj dalej

Ptasia grypa - nakazy i zakazy

HPA

Informujemy, iż w związku z wystąpieniem na terenie Polski ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków H5N8 28 grudnia 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków. Powyższe rozporządzenie nakłada szereg nakazów i zakazów dotyczących utrzymania drobiu, ograniczenia targów, wystaw, pokazów i konkursów z udziałem żywego ptactwa na terytorium Polski. Nieprzestrzeganie nakazów i zakazów nałożonych przez Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków skutkować będzie nakładaniem kar administracyjnych (  treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz informacja w sprawie kar administracyjnych).

Czytaj dalej

obrazek-klawisz do galerii zdjęć
Powierzchnia gminy: 2 732,1 ha
2732 ha

obrazek-klawisz do filmu prezentującego Gminę Chełmek
Liczba ludności (IV kwartał 2015 r.): 12 826
12 826
obrazek-klawisz do wirtualnego spaceru
Inwestycje łącznie (plan na 2016 rok): 4 325 372,00 PLN
4 325 372,00 PLN

Oświata

Oświata i Edukacja

Wykaz jednostek realizujących zadania oświatowo-edukacyjne w Gminie Chełmek.

Sport

Kultura, Sport i Rekreacja

MOKSiR organizatorem życia kulturalnego, sportowego i rekreacyjnego na terenie gminy.

Drogi

Komunikacja i oświetlenie ulic

Wykaz dróg w podziale na administratorów oraz organizacja transportu w gminie.

Nieruchomości

Nieruchomości na sprzedaż

Aktualne oferty sprzedaży nieruchomości, będące własnością Gminy Chełmek

Śmieci

Odpady komunalne

Najważniejsze informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chełmek

Zagrożenia

Informacje o zagrożeniach

Praktyczne porady na wypadek sytuacji kryzysowych w gminie.

Jak pracujemy

Godziny pracy Urzędu

Poniedziałek-Środa:
7.30 - 15.30

Czwartek:
7.30 - 16.00

Piątek:
7.30 - 15.00

.

Numer konta:
42 8110 1023 2006 0300
1283 0009

NIP: 549-21-97-441

Adresy

Urząd i Spółki Gminne

 • fotka urzędu

  Urząd Miejski

  ul. Krakowska 11
 • fotka ADM

  A.D.M.

  ul. Piłsudskiego 8
 • fotka MZGK

  M.Z.G.K.

  ul. Piastowska 18

Mapa

obrazek-klawisz do mapy

Masz sprawę lub pytania?

. .
Dzisiaj jest: 20 Luty 2017    |    Imieniny obchodzą: Leon, Ludmiła, Eustachy